Brad Whitford of Aerosmith on Tour 2009

Here's a photo of Brad Whitford's rig on the 2009 Aerosmith tour. Note the Fulltone Tube Tape Echo.

Brad Whitford's rig on the 2009 Aerosmith tour. Note the Fulltone Tube Tape Echo